תנאי שימוש

כללי
ברוכים הבאים לאתר "מדיקל אסיסטנס".
"מדיקל אסיסטנס" הינו הבעלים והמפעיל הבלעדי של האתר. הכניסה לאתר זה כפופה לתנאי השימוש המפורטים להלן ולהוראות כל דין. בעצם השימוש והגלישה באתר הנך מביע את הסכמתך לכל התנאים המפורטים במסמך זה, ללא סייג או תנאי. בכל עת רשאי מדיקל אסיסטנס לשנות את תנאי השימוש האמורים באתר, ללא מתן הודעה מראש.
תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועדים לגברים ולנשים כאחד.

בתנאים אלה, "גולש/ת" או "משתמש/ת" – משמעו, כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו העושה שימוש ו/או הגולש באתר באמצעות מחשב ו/או אמצעי אחר, לרבות תקשורת סלולארית.

בתנאים אלה, המונח "תוכן" או "תכנים" כוללים כל מידע מכל מין וסוג שהוא, לרבות כל תוכן מילולי, גראפי, קולי, אור-קולי (או כל שילוב שלהם) ולרבות עיצובם, עריכתם, הפצתם, הצגתם, ולרבות כל תמונה, צילום, ציור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, דגימה, סרטון, קובץ קולי, תוכנה, קובץ, קוד, יישום, פורמט, פרוטוקול, מאגר נתונים, ממשק, תו, סימן, סמל ואייקון.

 

התכנים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי
כל חומר רפואי ו/או מעין רפואי ו/או טיפולי ו/או תרופתי המופיע בפורטל זה ו/או בכל קישור ו/או הפניה שתתבצע באמצעות פורטל זה, הוא בבחינת מידע כללי בלבד ואין לראות בו בדרך כלשהי "ייעוץ רפואי" ו/או "המלצה לטיפול" ו/או "תחליף לטיפול רפואי אישי" והוא אינו בא במקום טיפול ו/או ייעוץ מקצועי רפואי. המידע בפורטל זה הוא כללי ולא ניתן להתאימו באופן פרטני לצרכיו של כל אדם ואדם, ועל כן לצורך קבלת טיפול רפואי אישי ו/או ייעוץ רפואי אישי יש לפנות לרופא/ה."מדיקל אסיסטנס" לא יישא בכל אחריות לכל נזק ו/או פגיעה, ישירים ו/או עקיפים, לרבות עוגמת נפש וכיוב', שייגרמו לך ו/או לכל צד שלישי שהוא מתוכן האתר.

קישורים
באתר זה עשויים להימצא קישורים לאתרי אינטרנט נוספים. אתרים אלו אינם נמצאים בבעלות "מדיקל אסיסטנס" ולפיכך מדיקל אסיסטנס אינה ערבה לתוכנם, אמינותם ולחוקיותם. כמו כן, "מדיקל אסיסטנס" אינה מתחייבת כי קישורים אלה יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
"מדיקל אסיסטנס" אינו אחראי לאתרים המכילים קישור לאתר זה או לתכנים שבאתרים אליהם מופיע קישור באתר זה ולתנאי השימוש בהם. בהתאם, "מדיקל אסיסטנס" לא יישא בכל אחריות לכל נזק ו/או פגיעה, ישירים ו/או עקיפים, לרבות עוגמת נפש וכיוב', שייגרמו לך ו/או לכל צד שלישי שהוא מתוכנם ו/או עקב מוצרים ו/או שירותים הנמכרים ו/או מוצעים ו/או מוצגים באתרים אלו.

זכויות קניין רוחני
האתר וכל הדפים והתכנים המצויים בו, הינם בבעלותו ובשליטתו הבלעדית של "מדיקל אסיסטנס" ומוגנים על ידי זכויות קניין רוחני, לרבות זכויות יוצרים. אין להעתיק, להפיץ, לפרסם, לעשות כל שימוש מסחרי או למסור לצד שלישי את התכנים המופיעים באתר זה במלואם ו/או בחלקם, או לעשות בהם שימוש כלשהו (למעט שימוש אישי ופרטי) ללא הסכמתו המפורשת מראש ובכתב של מדיקל אסיסטנס. מובהר בזאת, כי כל מסמך בו ייעשה שימוש אישי או פרטי יכלול את מלוא סימני הגנת זכויות היוצרים והסימנים האחרים המגנים על זכויותיו של "מדיקל אסיסטנס".

מאגר מידע
חלק מהשירותים באתר המצריכים הרשמה ומסירת פרטים אישיים כגון: שם, כתובת מען וכד'. עליך למסור פרטים מדויקים, נכונים ומהימנים.
מידע אישי מזהה שנמסר על ידך יישמר במאגר המידע שבבעלות "מדיקל אסיסטנס". "מדיקל אסיסטנס" יעשה שימוש במידע זה בכפוף למדיניות הפרטיות של האתר. כל מידע אחר, קרי: מידע שאינו מידע אישי מזהה שיגיע לידיעת "מדיקל אסיסטנס" כתוצאה מהשימוש באתר, לרבות רעיונות, המצאות, קונספטים, טכניקות וידע כללי, ייחשב כמידע לא סודי ולא מוגן ו"מדיקל אסיסטנס" יהיה רשאי לעשות בו כל שימוש שהוא ו/או להעתיקו, לכל מטרה שהיא, לרבות, העברה לצדדים שלישיים, פיתוח, ייצור ו/או שיווק של מוצרים או שירותים וזאת, ללא כל תמורה.

אחריות
השימוש והגלישה באתר הינם ללא תשלום. "מדיקל אסיסטנס" לא יישא באחריות כלשהי לכל תוצאה של שימוש במידע או בשירותים שימצאו באתר.
אתר זה מציג, בין היתר, מידע על נותני שירותים בתחום הרפואה והבריאות, מקדם מוצרים רפואיים, ומסייע ליצירת קשר עמם. "מדיקל אסיסטנס" לא יישא באחריות או חבות בגין מוצרים רפואיים או שירותים שירכשו באמצעות האתר.
על אף ש"מדיקל אסיסטנס" משקיע מאמצים על מנת שתוכנו של האתר יהיה עדכני ומדויק, המידע והתכנים המופיעים באתר ניתנים "כמו שהם" (as is) וללא אחריות מכל סוג שהוא. ייתכן ויופיעו באתר טעויות סופר או מידע שאינו מדויק או שלם לחלוטין ו"מדיקסל אסיסטנס" לא יחוב באחריות כלשהי לנזק שייגרם, באופן ישיר או עקיף, עקב שיבושים אלה.
"מדיקל אסיסטנס" לא יישא באחריות עקב נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה ו/או בתוכנה המפעילה את האתר שיגרמו לך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי עקב ו/או כתוצאה מכניסה לאתר ו/או גלישה באתר או אי היכולת להיכנס ו/או לגלוש באתר ו/או כתוצאה מחשיפה לפגעי מחשב (לרבות וירוסים) במהלך השימוש באתר ו/או כתוצאה מהסתמכות על המידע הכלול באתר ו/או כל חלק ממנו ו/או עקב השימוש במוצרים המוצגים בו.
"מדיקל אסיסטנס" רשאי לסגור את האתר /או ולשנות את מבנהו ואת השירותים הניתנים בו, ללא מתן הודעה מראש. לא תהיה לך כל תביעה או טענה בעניין זה.

מקום השיפוט והדין החל
על כל דבר ועניין הקשור ו/או הנובע מאתר זה ו/או מתנאי השימוש האמורים לעיל, יחולו חוקי מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין הקשור ו/או הנובע מאתר זה ו/או מתנאי השימוש האמורים לעיל, יהא בבתי המשפט המוסמכים לכך בעיר תל-אביב יפו.