מדיניות פרטיות וביטולים

כללי
ברוכים הבאים לאתר medassist.co.il .אתר זה מופעל על ידי חברת מדיקל אסיסטנס (להלן: החברה). בטרם תעשה שימוש באתר, אנא קרא ביסודיות את כל תנאי מדיניות הפרטיות המופיעים בו. תנאים אלו נועדו להבהיר לך כיצד החברה משתמשת במידע הנאסף על ידה או הנמסר לה על ידי המשתמשים באתר.
מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועדת לגברים ולנשים כאחד.

הסכמה
השימוש והגלישה באתר, מהווים הסכמה מצדך לכל התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו. כל מסירת מידע לאתר כמוה כהסכמה מצדך לשימוש, גילוי, חשיפה ואיסוף של המידע בהתאם לתנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו.

מסירת פרטים
בדפים מסוימים באתר, ייתכנו שירותים המצריכים הרשמה ומסירת פרטים אישיים כגון: שם, כתובת, מען, דרכי ההתקשרות עמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך או מידע בדבר מצב רפואי. שירותים אלה יינתנו רק לאחר מסירת הפרטים בשדות החובה, כמבוקש.
הזנת הפרטים האישיים באתר תחשב כהסכמה מצדך למסירת הפרטים ולא תוכל להעלות טענה או תביעה כנגד החברה בעניין זה.

מאגר מידע
פרטיך האישיים ישמרו במאגר המידע של החברה. אינך חייב על פי דין למסור את המידע, אולם בלי למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותי האתר המצריכים הרשמה ומסירת פרטים כאמור.
בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הנך רשאי, בכל עת, לפנות לחברה (בין בעצמך ובין על ידי מיופה כח או על ידי אפוטרופוס אם מונה לך כזה) ולבקש לעיין במידע הנוגע לגביך ומצוי במאגר זה.
הנך זכאי לבקש מהחברה למחוק ו/או לשנות ו/או לתקן את פרטיך האישיים המצויים במאגר המידע, והחברה תפעל בהתאם להוראות הדין.

מסירת מידע לצד שלישי
החברה תימנע, ככל האפשר, ממסירת נתונים ממאגר המידע שברשותה לידי צדדים שלישיים, ויעשה זאת רק במקרים הבאים: לצורך מתן שירותי החברה: קביעת תורים לשירותים רפואיים אותם ביקשת ו/או שירותי חברה נוספים, ו/או במידה יקומו מחלוקת, טענה, דרישה, תביעה או הליכים משפטיים בינך לבין החברה; אם החברה תהיה מחויבת לעשות זאת על פי דין ו/או על פי הוראת רשות מוסמכת וכן בכל מקרה בו החברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי; ו/או אם החברה תקים אתר(ים) נוסף(ים) ו/או תמזג את פעילות האתר עם פעילות של אתר(ים) אחר(ים) שבבעלותה, החברה תהיה רשאית להעביר לאתר(ים) החדש(ים) העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי שבידיה.

שימוש במידע
החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידך במועד ההרשמה ו/או בנתונים או מידע שיצטברו אודותיך בעת השימוש באתר (לרבות מידע שייאסף אודות הרגלי הגלישה שלך), בין היתר, למטרות הבאות: על מנת ליצור עמך קשר, להעביר מידע לידיעתך ולעדכן אותך בדבר מבצעים באתר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי החברה או על ידי אחרים עמם תתקשר החברה; שיפור השירותים המוצעים באתר; התאמת האתר להעדפותיך; מחקר ושיווק ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על ידי החברה לשם שימוש אישי ו/או כחלק מנתונים המועברים לצד שלישי וזאת בכפוף לכך שמידע זה לא יזהה אותך בשמך או בפרטי זהותך.

קישורים
באתר זה עשויים להימצא קישורים לאתרי אינטרנט נוספים. מדיניות הפרטיות של אתר זה אינה חלה עליהם ולפיכך עליך לבדוק מהי מדיניות הפרטיות של כל אתר מקושר.

יצירת קשר
במידה ויש לך שאלות הנוגעות לאמור במסמך זה או ברצונך לבצע שינוי בדבר הפרטים האישיים, אנא צור עמנו קשר בטלפון 6838* 
אמצעי הגנה
החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. הגם שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשבי החברה, אין בהם כדי להבטיח הגנה מלאה על המידע שתמסור לחברה דרך האתר. לפיכך, החברה אינה מתחייבת שהשירותים המוצעים באתר יהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית ועליך לשקול בזהירות את המידע שאתה מעביר לאתר.

שינויים במדיניות הפרטיות
החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדית, לשנות מעת לעת את תנאי מדיניות הפרטיות, ללא מתן הודעה מראש. אנא בדוק כי הנך מודע למדיניות העדכנית.
מדיניות פרטיות זו עודכנה לאחרונה ביום 15.5.2019

מדיניות ביטולים

אנו שמחים כי נמצא תור מהיר עבורכם, ומאחלים לכם בריאות טובה
חשוב שתדעו שמיד לאחר אישור הבדיקה והתשלום, כל ביטול תור לבדיקה מסיבה כלשהי, לא תחויב עלות הבדיקה למעט דמי הטיפול.

צוות מדאסיסט פועל מתוך חזון ברור לסייע בתאום בדיקות חיוניות, מתוך חזון לסייע בתאום בדיקות במקרים בהם יש קושי לאתר תור דחוף לבדיקה רפואית.

צוות ייעודי מקדיש זמן רצון וידע למצוא עבורך תור המותאם במיוחד לצורך שלכם.
החברה פועלת מתוך הבנת החרדה והקושי בהמתנה מתישה לתור לבדיקה, פענוח ומתן טיפול, על בסיס ניסיונה הרפואי הרחב והמקצועי מזה כ-7 שנים.